Naujienos

Jurbarko kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2018 m. kovo 28 d. priimti nutarimai:

  1. Stebėtojų tarybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          Nutarta: Stebėtojų tarybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          Nutarta: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          Nutarta: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

          Nutarta: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

          Nutarta: Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti, pelno paskirstymo tvarkos projektui

          pritarti.

  1. 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

           Nutarta: 2018 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti.

  1. Kredito unijos valdybos nario rinkimas.

           Nutarta: Į kredito unijos valdybos narius išrinkti Kristiną Gakienę.

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

           Nutarta: Suteikti įgaliojimus valdybai.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

           Nutarta: nutarimo projektui pritarti.

  1. Naujos kredito unijos redakcijos įstatų tvirtinimas.

          Nutarta: Kredito unijos naujos redakcijos įstatus patvirtinti.

Su VNS nutarimo projektais unijos nariams galima susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 55-18. Kontaktinio asmens tel. 8 615 25920.

Atgal