Naujienos

Jurbarko kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

 1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Nutarta: Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Nutarta: Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
 3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.Nutarta: Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.
 4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.Nutarta: Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti, pelno paskirstymo tvarkos projektui
  pritarti.
 5. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.Nutarta: 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti.
 6. Priedo tvirtinimas audito įmonei UAB „Main financial solutions“ už papildomus darbus sudarant LKU grupės auditą.Nutarta: Priedą audito įmonei UAB „Main financial solutions“ patvirtinti.
 7. Audito įmonės rinkimas.Nutarta: Audito įmone išrinkti Grant Thornton Baltic UAB.
 8. Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limito nustatymas.Nutarta: Lėšų, kurios bus skirtos audito įmonės darbui apmokėti limitą patvirtinti.
 9. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.Nutarta: Suteikti įgaliojimus valdybai.
 10. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.Nutarta: nutarimo projektui pritarti.
 11. Stojimas į Asociaciją Lietuvos kredito unijos.Nutarta: Stoti į Asociaciją Lietuvos kredito unijos. Įgalioti valdybą parinkti stojimo datą iki metų galo.

Su VNS nutarimo projektais unijos nariams galima susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 55-18. Kontaktinio asmens tel. 8 615 25920.

Atgal