Naujienos

Jurbarko kredito unijos pakartotiniame eiliniame visuotiniame narių susirinkime priimti sprendimai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

  1. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas.

Nutarta. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti, pelno paskirstymo tvarkos projektui pritarti.

  1. 2020 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta. 2019 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti.

  1. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta. Suteikti įgaliojimus valdybai.

  1. Kredito unijos buveinės adreso keitimas.

Nutarta. Buveinės adresą Dariaus ir Girėno g. 55-18, Jurbarkas pakeisti į naują adresą Dariaus ir Girėno g. 81 A, Jurbarkas.

  1. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų keitimas.

Nutarta. Sprendimas nepriimtas.

  1. Narių šalinimas iš unijos daugiau kaip 10 metų nesinaudojantiems unijos paslaugomis.

Nutarta. Sprendimas nepriimtas.

  1. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Nutarta. Nutarimo projektui pritarti.

Su VNS nutarimo projektais unijos nariams galima susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 81 A. Kontaktinio asmens tel. 8 615 25920.

Atgal