Naujienos

Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2021 m. balandžio 23 d. priimti nutarimai

1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Valdybos ataskaitą įvertinti teigiamai.

3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas.

Nutarta. Paskolų komiteto ataskaitą įvertinti teigiamai.

4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo priėmimas.

Nutarta. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti, pelno paskirstymo projektui pritarti.

5. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas.

Nutarta. 2021 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatą patvirtinti.

6. Kredito unijos valdybos narių ir pirmininko rinkimas.

Išrinkti 5 kredito unijos valdybos nariai ir valdybos pirmininkas.

7. Kredito unijos paskolų komiteto narių ir pirmininko rinkimas.

Išrinkti 5 kredito unijos paskolų komiteto nariai ir paskolų komiteto pirmininkas.

8. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo.

Nutarta. Suteikti įgaliojimus valdybai.

9. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas.

Nutarta. Nutarimo projektui pritarti.

Su VNS nutarimo projektais unijos nariams galima susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 81 A. Kontaktinio asmens tel. 8 615 25920.

Atgal