Naujienos

Jurbarko kredito unijos pakartotinio visuotinio narių susirinkimo, vykusio 2022 m. balandžio 22 d. priimti nutarimai

  1. Vidaus audito tarnybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Vidaus audito tarnybos ataskaitą įvertinti teigiamai.
  2. Valdybos ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Valdybos darbą įvertinti teigiamai. Valdyba nuo balsavimo nusišalino.
  3. Paskolų komiteto ataskaita. Ataskaitos įvertinimas. Nutarta. Paskolų komiteto darbą įvertinti teigiamai. Paskolų komitetas nuo balsavimo nusišalino.
  4. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir pelno paskirstymo tvarkos projekto pristatymas. Metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. Nutarimo dėl pelno paskirstymo tvarkos priėmimas. Nutarta. Metinių finansinių ataskaitų rinkinį patvirtinti, pelno paskirstymo projektui pritarti.
  5. 2022 metų kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos tvirtinimas. Nutarta. 2022 m. kredito unijos pajamų ir išlaidų sąmatos projektą, patvirtinti.
  6. Kredito unijos valdybos nario rinkimas. Išrinktas naujas narys į kredito unijos valdybą.
  7. Įgaliojimų suteikimas valdybai priimti sprendimus dėl disponavimo kredito unijos turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo. Nutarta. Suteikti įgaliojimus valdybai.
  8. Metinių išmokų (tantjemų) kredito unijos vadovams ir paskolų komiteto nariams nustatymas. Nutarta. Nutarimo projektui pritarti.
  9. Kredito unijos naujos redakcijos įstatų tvirtinimas. Nutarta. Naujos redakcijos įstatus patvirtinti.

Su VNS nutarimo projektais unijos nariams galima susipažinti kredito unijos patalpose adresu Dariaus ir Girėno g. 81 A. Kontaktinio asmens tel. 8 615 25920.

Atgal